POLITIKA REKLAMACIJA

Prava potrošača

 Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne online internet stranice kompanije www.salt.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Ukoliko je ugovor sklopljen van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu, potrošač ima pravo da odustane od njega u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora i to bez navođenja razloga i dodatnih troškova (izuzetak su troškovi iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača). Potrošač snosi direktne troškove povraćaja robe. Potrošač je u potpunosti odgovoran ako dođe do umanjenja vrednosti robe usled neadekvatnog rukovanja robom, tj. ukoliko rukovanje robom prevazilazi ono što je neophodno da se ustanove karakteristike i funkcionalnost robe.

Ukoliko želite da odustanete od kupovine, popunite obrazac za odustanak od kupovine klikom ovde, elektronskim putem nam pošaljite putem e-pošte na: [email protected] ili poštom na adresu: Omladinskih brigada 86/16.3 West 65 Tower Novi Beograd.

Ukoliko kupac želi povraćaj novca prilikom otkazivanja ili vraćanja poručene robe, dužan je da nam dostavi: broj porudžbenice, broj tekućeg računa na koji treba izvršiti povraćaj sredstava, lične podatke naručioca i vlasnika računa.

Podatke možete poslati elektronskom poštom na  [email protected] ili u pisanom obliku uz vraćenu porudžbinu. Rok za otkazivanje i povraćaj novca je takođe 15 radnih dana. Proizvod mora biti ispravan i neoštećen. Troškove povraćaja robe snosi kupac. U dogovoru sa našim administratorom organizujete vraćanje paketa.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prodavac je dužan da obavesti kupca o prijemu obrasca bez odlaganja elektronskim putem.

Odgovornost je na potrošaču da snosi troškove plaćanja povraćaja robe u slučaju da kupac odustaje od ugovora i za ugovore na daljinu, ako robu nije moguće vratiti poštom zbog svojih karakteristika, potrošač snosi troškove.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 53. ovog zakona u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Rok u kom će potrošač biti obavešten o prijemu i zavedenom broju reklamacije je 8 dana.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz stava 9. ovog člana.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da postupi na način predviđen stavom 7. i stavom 9. ovog člana.

Korpa

MOLIMO VAS DA POTVRDITE DA STE STARIJI OD 18 GODINA KAKO BISTE NASTAVILI!